Research and supports

 

Đây là hướng hoạt động quan trọng với mục tiêu là nâng cao khả năng nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Vật lý, nâng cao số lượng và chất lượng các công bố quốc tế và qua đó hỗ trợ việc đào tạo nhân lực ở trình độ cao ở trình độ sau đại học. Trong năm 2019, Trung tâm Vật lý quốc tế dự kiến thực hiện hỗ trợ các nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở bao gồm:

- Hỗ trợ các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu chính của Viện Vật lý bao gồm 06 nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực Vật lý lý thuyết, Vật lý tính toán, 01 nhóm nghiên cứu trong Vật lý kỹ thuật, 01 nhóm trong lĩnh vực Quang tử. Các nhóm nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ đều do các cán bộ đầu ngành là GS hoặc PGS trong các lĩnh vực này đứng đầu. Sản phẩm của các nhiệm vụ về cơ bản là các công bố quốc tế trong danh mục ISI.

 

Nhóm PGS. Hoàng Anh Tuấn: Nghiên cứu chuyển pha trong hệ phức hợp.

→ Read more

 

Nhóm PGS.TS. Đỗ Thị Hương: Mô hình thống nhất điện yếu và vũ trụ sớm.

→ Read more

 

Nhóm PGS. Trần Minh Tiến: Các trạng thái kỳ lạ trong các mô hình lý thuyết cho vật liệu lượng tử.

→ Read more

 

Nhóm PGS. Nguyễn Anh Kỳ: Nghiên cứu một số vấn đề vật lý sau Mô hình chuẩn và Lý thuyết tương đối tổng quát.

→ Read more

 

Nhóm PGS. Trịnh Xuân Hoàng: Nghiên cứu tính toán và mô phỏng về các hệ sinh học phân tử và các hệ nano.

→ Read more

 

Nhóm PGS. TS. Ngô Văn Thanh: Nghiên cứu chuyển pha trong các hệ tinh thể lỏng và skyrmions bằng phương pháp Monte-Carlo.

→ Read more


- Hỗ trợ 03 nhóm nghiên cứu bao gồm 02 nhiệm vụ thuộc hướng Vật lý hạt nhân và 01 nhiệm vụ theo hướng quang tử nano. Các nhiệm vụ này đều có sản phẩm là bài báo đăng trên tạp chí VAST2 hoặc tương đương.

 

Nhóm PGS. Nguyễn Thanh Bình: Nghiên cứu về quang tử và ứng dụng.

→ Read more

 

Nhóm TS. Đỗ Hoàng Tùng: Xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh của Trung tâm Vật lý quốc tế.

→ Read more

 

Nhóm GS. TS. Lê Hồng Khiêm: Nghiên cứu về vật lý Hạt nhân và Ứng dụng.

→ Read more


- Hỗ trợ các nghiên cứu sinh đang làm việc dưới sự hướng dẫn của các cán bộ nghiên cứu trong các nhóm nghiên cứu mạnh. Sản phẩm của các nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở của nghiên cứu sinh là các bài báo đăng trên tạp chí VAST2 hoặc tương đương.

- Hỗ trợ 02 nghiên cứu sinh Lào đang làm luận án tiến sĩ về chuyên ngành Vật lý tại các cơ sở đào tạo sau đại học trong nước.

Bên cạnh đó Trung tâm dự kiến triển khai nhiệm vụ nâng cao khả năng tính toán của hệ máy tính cluster thuộc Viện Vật lý trong năm 2019. Dự kiến sẽ đầu tư thêm 03 node tính toán, mỗi node có 32 lõi vật lý nhằm tăng cường khả năng tính toán mô phỏng cho các nhóm nghiên cứu.