HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ

Địa chỉ liên hệ:

Viện Vật lý
10 phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
E-mail: HNQHQP_ICPA@iop.vast.ac.vn
ĐT: (04) 756 2017; Fax: (04) 834 9050 hoặc 7666502

Hội nghị Quang học, Quang phổ Toàn quốc lần thứ VIII
(TP. Đà Nẵng, 12 - 16/8/2014)

Hội nghị Quang học, Quang phổ Toàn quốc lần thứ VII
(TP. Hồ Chí Minh, 26-29/11/2012)

Hội nghị Quang học, Quang phổ Toàn quốc lần thứ VI
(Hà Nội, 8 - 12/11/2010)

Hội nghị Quang học, Quang phổ Toàn quốc lần thứ V
(Nha Trang,10 -14/9/2008)

Hội nghị Quang học, Quang phổ Toàn quốc lần thứ 4
(Cần Thơ, 15-19/8/2006)

[Trang chủ IOP]