Thông báo lớp học PLASMA (đề nghị tất cả các học viên đi học đầy đủ, đúng giờ).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Lê Diệu Thủy 

                                 Pḥng 221, Viện Vật lư

                                 ĐT: (04) 766 0221

                                 e-mail: ldthuy@iop.ncst.ac.vn

 

Joint educational training center “ hanoi-greifswald ”

Joint graduate education programme (JGEP)

PHYSICS

  Place: Conference room, Institute of Physics, No46 Nguyen Van Ngoc Str, Thu le, Ha Noi

Day

Morning

Afternoon

815 - 945

1000 - 1130

1330 - 1500

1515 – 1645

Monday

24/02

Fundamental processes in Plasma

(Prof. R. Hippler)

Fundamental processes in Plasma

(Prof. R. Hippler)

Plasma Physics & Technology

(PD. Dr. H. Kersten)

Plasma Physics & Technology

(PD. Dr. H. Kersten)

Tuesday

25/02

Fundamental processes in Plasma

(Prof. R. Hippler)

Fundamental processes in Plasma

(Prof. R. Hippler)

Plasma Physics & Technology

(PD. Dr. H. Kersten)

Plasma Physics & Technology

(PD. Dr. H. Kersten)

Wednesday

26/02

Fundamental processes in Plasma

(Prof. R. Hippler)

Fundamental processes in Plasma

(Prof. R. Hippler)

Plasma Physics & Technology

(PD. Dr. H. Kersten)

Plasma Physics & Technology

(PD. Dr. H. Kersten)

Thursday

27/02

Fundamental processes in Plasma

(Prof. R. Hippler)

Fundamental processes in Plasma

(Prof. R. Hippler)

Plasma Physics & Technology

(PD. Dr. H. Kersten)

Plasma Physics & Technology

(PD. Dr. H. Kersten)

Friday

28/02

Fundamental processes in Plasma

(Prof. R. Hippler)

Fundamental processes in Plasma

(Prof. R. Hippler)

Plasma Physics & Technology

(PD. Dr. H. Kersten)

Plasma Physics & Technology

(PD. Dr. H. Kersten)

Director of the Institute of Physics