Chuyên ngành đào tạo:

Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ

 

 

Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Vật lý nguyên tử
Vật lý chất rắn
Quang học
Vật lý kỹ thuật

Mã số: 62 44 01 03
Mã số: 62 44 01 06
Mã số: 62 44 01 04
Mã số: 62 44 01 09
Đang đề nghị mở mới

Các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

 

 

Vật lý lý thuyết và vật lý toán
+ Lý thuyết chất rắn
+ Lý thuyết trường và hạt cơ bản
+ Lý thuyết hạt nhân

Mã số: 60 44 01 03

 

Vật lý nguyên tử

Mã số: 60 44 01 06

 

Quang học

Mã số: 60 44 01 09

 

Vật lý chất rắn

Mã số: 60 44 01 04

 

Vật lý kỹ thuật
+ Tự động hóa
+ Kỹ thuật hạt nhân
+ Vật lý linh kiện, thiết bị và ứng dụng
+ Vật lý Plasma
+ Vật lý kỹ thuật Y-Sinh

Mã số: 60 52 04 01

 

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn