Cán bộ hướng dẫn cần biết:

Dành cho cán bộ hướng dẫn học viên cao học:

  • Đề nghị tổ chức buổi bảo vệ luận văn (theo mẫu SDH-MS8)
  • Nhận xét của người hướng dẫn đang công tác tại cơ quan (theo mẫu SDH-MS9)
  • Nhận xét của người hướng dẫn đã về hưu (theo mẫu SDH-MS10)
  • Dành cho người hướng dẫn học viên cao học lần đầu tại Viện Vật lý (theo mẫu SDH-MS11)

Dành cho cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh:

  • Xác định chương trình đào tạo nghiên cứu sinh (theo mẫu SDH-MS12)
  • Đánh giá Tiểu luận tổng quan của nghiên cứu sinh (theo mẫu SDH-MS13)
  • Thi học phần tiến sĩ (theo mẫu SDH-MS14)
  • Thi chuyên đề tiến sĩ (theo mẫu SDH-MS15)
  • Đề nghị tổ chức bảo vệ luận án cấp bộ môn (theo mẫu SDH-MS16)

 

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn