Nghiên cứu sinh cần biết

 1. Sổ đầu bài của NCS (pdf)
 2. Xác định chương trình đào tạo NCS (pdf)
 3. Biên bản chấm thi môn học bổ sung của NCS:(pdf)
 4. Tiểu luận tổng quan: (pdf)
 5. Học phần tiến sĩ: (pdf)
 6. Chuyên đề tiến sĩ: (pdf)
 7. Bảo vệ luận án cấp bộ môn: (pdf)
 8. Báo cáo quá trình học tập: (pdf)
 9. Chương trình đào tạo tiến sĩ: (pdf)
 10. Hồ sơ xin gia hạn thời gian đào tạo NCS: (pdf)
 11. Những mốc thời gian cần lưu ý: (pdf)

 

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn