Học viên cao học đã tốt nghiệp

Từ 1998-2002

Niên khoá 2001-2003

Niên khoá 2002-2004

Niên khoá 2003-2005

Niên khoá 2004-2006

Niên khoá 2005-2007

Niên khoá 2006-2008

Niên khoá 2007-2009

Niên khoá 2008-2010

Niên khoá 2009-2011

Niên khoá 2010-2012

Niên khoá 2011-2013

Niên khoá 2012-2014

Niên khoá 2013-2015

 

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn