1. Các Quyết định của Chính phủ:

  • Viện Vật lý được thành lập theo Quyết định số 25/CP ngày 05 tháng 2 năm 1969 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Viện Vật lý thuộc Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước (sau này Viện Vật lý trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam)
  • Căn cứ Nghị định 24/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia ( trên cơ sở Viện Khoa học Việt Nam cũ) , Viện Vật lý trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam đổi thành Viện Vật lý trực thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Cũng vào thời gian này, Viện Vật lý được chia thành Viện Vật lý và Viện Khoa học Vật liệu.
  • Căn cứ Nghị định 27/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (đổi tên Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) , Viện Vật lý trực thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia đổi tên thành Viện Vật lý và Điện tử trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Căn cứ Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Vật lý và Điện tử đổi tên thành Viện Vật lý trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Căn cứ Nghị định số 108/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Vật lý trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đổi thành Viện Vật lý trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam đã ban hành 02 văn bản:

  1. Quyết định số 32/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam về việc chuyển đổi tổ chức Viện Vật lý thuộc Viện KH&CN VN thành Viện Vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
  2. Quyết định số 300/QĐ-VHL ngày 28/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Vật lý;

2. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 84)(4)38.347.953

Fax:(84)(4)37.669.050

Email: office@iop.vast.ac.vn

Website: http://www.iop.vast.ac.vn

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn