Viện Vật lý | Trung tâm Vật lý lý thuyết | Trung tâm Vật lý tính toán English

ĐIỀU LỆ

HỘI VẬT LÝ LÝ THUYẾT VIỆT NAM

I. TÊN HỘI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

 1. Hội có tên là Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam. Tên giao dịch quốc tế: Vietnamese Theoretical Physics Society.
 2. Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam là tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện, hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng và phổ biến kiến thức liên quan đến vật lý lý thuyết. Hội là thành viên của Hội Vật lý Việt Nam.
 3. Mục đích hoạt động của Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam là tập hợp, đoàn kết hội viên, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ nghiệp vụ, góp phần đào tạo nhân tài, tuyên truyền phổ biến các kiến thức vật lý lý thuyết ở Việt Nam, ứng dụng vật lý lý thuyết vào công nghệ.

II. NHIỆM VỤ CỦA HỘI

 1. Tổ chức các sinh hoạt học thuật cho hội viên cũng như những người quan tâm đến vật lý lý thuyết.
 2. Tổ chức các hoạt động và giải thưởng nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triển tài năng của đội ngũ cán bộ vật lý lý thuyết trẻ.
 3. Tăng cường sự hợp tác giữa các hội viên đang nghiên cứu vật lý lý thuyết.
 4. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên theo điều lệ Hội.

III. HỘI VIÊN

 1. Hội viên là các cá nhân đang tham gia nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng, phổ biến vật lý lý thuyết ở trong và ngoài nước, tán thành điều lệ của Hội và tự nguyện gia nhập Hội.
 2. Điều kiện kết nạp hội viên mới: cần ít nhất một hội viên chính thức của Hội giới thiệu, và sau khi được Ban chấp hành thông qua phải đóng ngay hội phí năm đó trước khi được đưa vào danh sách hội viên chính thức.
 3. Hội viên danh dự là các hội viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển vật lý lý thuyết và được Ban chấp hành Hội mời.
 4. Nhiệm vụ của hội viên:
  - Tôn trọng tôn chỉ mục đích, chấp hành Điều lệ, các nghị quyết của Hội.
  - Tham gia vào các công việc của Hội.
  - Đóng hội phí đầy đủ hàng năm. Có thể đóng trước hội phí cho 3-5 năm sau.
 5. Quyền lợi của hội viên:
  - Tham gia sinh hoạt, thảo luận đề xuất và biểu quyết mọi công việc của Hội, tham gia ứng cử, đề cử Ban chấp hành Hội.
  - Được ứng cử, đề cử cho các giải thưởng của Hội.
  - Được giới thiệu hội viên mới.
  - Được đưa lý lịch khoa học của mình lên trang mạng của Hội.
  - Được tham gia vào các hoạt động khoa học của Hội, được chia sẻ các thông tin khoa học, học bổng, lớp học, hội nghị, v.v…. (qua trang mạng hoặc qua mailing list của Hội Vật lý lý thuyết)
  - Được quyền truy cập kho dữ liệu điện tử của Hội Vật lý lý thuyết gồm: sách, báo, tài liệu học, giảng dạy, luận văn, luận án, v.v..
  - Được tham dự cuộc gặp mặt hội viên hàng năm của Hội
  - Được hưởng các ưu đãi do Ban chấp hành Hội thỏa thuận với các đối tác của Hội

IV. TỔ CHỨC

 1. Hội Vật lý lý thuyết hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trải kinh phí.
 2. Hội Vật lý lý thuyết họp mỗi năm ít nhất một lần tại kỳ Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc thường niên.
 3. Ban chấp hành hội được bầu tại cuộc họp thường niên của Hội Vật lý lý thuyết, có nhiệm kỳ 5 năm, có nhiệm vụ chủ trì các họat động của Hội giữa hai lần họp.

V. QUỸ HỘI

 1. Nguồn thu của quỹ hội là hội phí và tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. Sự thay đổi mức hội phí, nếu cần, được quyết định tại kỳ họp hàng năm của Hội.
 2. Thu chi của quỹ hội được công khai tới từng thành viên qua trang web của Hội và được tổng kết tại cuộc họp hàng năm của Hội.
 3. Quản lý quỹ Hội theo hai phần:
  - Phần Hội phí chỉ bao gồm tiền thu hội phí của hội viên và dùng để chi cho các hoạt động tổ chức, hành chính, v.v... của Hội.
  - Phần Quỹ Phát triển Vật lý lý thuyết (Development Foundation for Theoretical Physics - DFTP) bao gồm các khoản tiền tài trợ của các hội viên, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cơ quan, các đề tài, chương trình khoa học, v.v…. Quỹ này chi cho giải thưởng Nghiên cứu trẻ, các hoạt động hỗ trợ phát triển nghiên cứu, đào tạo nhân lực vật lý lý thuyết, cũng như các chương trình, dự án nhằm phát triển các hoạt động của Hội Vật lý lý thuyết, v.v….

V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

 1. Tổ chức, hội viên làm tổn hại đến uy tín, thanh danh của Hội, làm trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hội thì bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ.
 2. Hội viên nào chưa thực hiện nghĩa vụ đóng đủ hội phí trong 3 năm cuối sẽ tạm thời ra khỏi danh sách hội viên chính thức của Hội.

VII. ĐIỀU KHỎAN THI HÀNH

 1. Chỉ có cuộc họp thường niên của Hội mới có quyển thông qua và sửa đổi điều lệ này.
© 2006-2008 Trung tâm Vật lý lý thuyết,
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam