Hướng dẫn nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ đã có thông báo nghỉ hưu:

Một số lưu ý:

  • Cán bộ có thời gian công tác liên tục từ trước ngày 30/4/1975;
  • Đã có thông báo nghỉ hưu;
  • Đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ;
  • Về trình độ: đối với ngạch công chức phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, đối với ngạch viên chức phải có trình độ đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn chức danh ngạch.

HỒ SƠ:

  • Đơn đề nghị xét nâng ngạch của đương sự (nêu quá trình công tác, những thành tích, cống hiến trong thực hiện nhiệm vụ…);
  • Bản nhận xét của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ (có xác nhận không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong 10 năm cuối);
  • Bản tóm tắt lý lịch cán bộ, quá trình diễn biến lương và Bản chụp Quyết định lương gần nhất;
  • Bản chụp văn bằng chứng chỉ (Bằng Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ và các văn bằng khác có liên quan);
  • Thông báo nghỉ hưu của đơn vị;
  • Công văn của đơn vị đề nghị cấp có thẩm quyền./.

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn