Quy định về thủ tục nghỉ hưu, thủ tục kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ:

Văn bản áp dụng:

  1. Luật Bảo hiểm xã hội;
  2. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  3. Nghị định 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu và Thông tư 19/2001/TT-BTCCBCP ngày 25/4/2001 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2000/NĐ-CP.

 

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn