B. Thủ tục kéo dài đối với cán bộ có trình độ GS, PGS, TSKH:

VỀ PHÍA VIỆN VẬT LÝ:

  • Thủ trưởng đơn vị trao đổi bằng văn bản về dự kiến chủ trương kéo dài đối với cán bộ thuộc đối tượng kéo dài;
  • Cán bộ, viên chức nếu đồng ý thì gửi đơn đề nghị đến lãnh đạo đơn vị;
  • Lãnh đạo đơn vị bàn bạc tập thể (có Biên bản họp), bỏ phiếu kín (Biên bản bỏ phiếu). Thủ trưởng đơn vị quyết trong trường hợp số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau;
  • Ký bản thỏa thuận kéo dài đối với cán bộ.

HỒ SƠ GỬI VAST:

  • Công văn đề nghị của đơn vị, ghi rõ thời gian được kéo dài, hệ số phụ cấp chức vụ được bảo lưu (nếu có);
  • Đơn đề nghị kéo dài của đương sự;
  • Biên bản họp Lãnh đạo Viện, biên bản kiểm phiếu;
  • Bản thỏa thuận kéo dài giữa đơn vị và đương sự;
  • Photo Quyết định nâng lương gần nhất của đương sự;
  • Thời hạn: chậm nhất trước 03 tháng tính đến ngày cán bộ đến tuổi nghỉ hưu.

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn