I. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ:

  1. Quyết định 03/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
  2. Quyết định 04/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
  3. Quyết định 05/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quy định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

II. Thành lập các Trung tâm/Phòng chuyên môn trực thuộc Viện:

  1. Quyết định 03/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
  2. Quyết định 07/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học.

III. Tổ chức hoạt động của Hội đồng khoa học cơ sở; Hội đồng Khoa học ngành:

  1. Quyết định 08/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học các đơn vị nghiên cứu;
  2. Quyết định 09/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học ngành.

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn