Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

 1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp cơ sở gồm: (gửi về Hội đồng thi đua cấp cơ sở trước ngày 25/11 hàng năm, số lượng 01 bản chính)
  • Tờ trình đề nghị khen thưởng của Phòng, Trung tâm và cấp tương đương;
  • Báo cáo tóm tắt thành tích thi đua của tập thể, cá nhân;
  • Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu kín của Phòng, Trung tâm và cấp tương đương;
 2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Viện Hàn lâm gồm: (gửi về Hội đồng thi đua cấp Viện Hàn lâm trước ngày 05/12 hàng năm, số lượng 01 bản chính)
  • Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (Mẫu số 2);
  • Báo cáo thành tích chung của đơn vị, báo cáo tóm tắt thành tích thi đua của đơn vị, tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (Mẫu số 3,4);
  • Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng thi đua – khen thưởng của đơn vị (Mẫu số 1);
 3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất gồm:
  • Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị;
  • Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (mẫu số 5).

   

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn